در این برنامه مطالبی در رابطه با اپیدمیولوژی، پاتوفیزیولوژی و همچنین انواع روشهای درمان دیابت مانند درمان های انسولینی و درمانهای غیرانسولینی ارائه داده می شود.