طرح موضوعی

 • عمومی

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  کارگروه اجرایی دانشکده مجازی شهاب
  Logo
  عنوان برنامه :  ATLS
  مشخصات برنامه
  نوع برنامه :  فراگیر
  گروه هدف :  کلیه دستیاران طب اورژانس، دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری
  نام درس / واحد :  مراقبت ها در طب اورژانس
  نام استاد :  گروه طب اوژانس بیمارستان بعثت
  گروه آموزشی :  طب اورژانس
  دانشکده :  پزشکی
  مخاطبین :  دستیاران طب اورژانس، دانشجویان پزشکی و پرستاری، پیراپزشکی
  زمان فعال سازی برنامه :  
  اهداف برنامه
  در پایان مطالعه برنامه فراگیر باید بتواند :
  1- مراحل ATLS را شرح دهد 
  2- مراحل ATLS را به طور صحیح بر روی مولاژ اجرا کند.
 • اطلاعات تماس دوره

  نام مسئول برنامه :  
  شماره تماس مسئول برنامه :