طرح هفتگی

 • جراحی جنگی

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  کارگروه اجرایی دانشکده مجازی شهاب

  عنوان برنامه :  جراحی در جنگی
  مشخصات برنامه
  نوع برنامه :   ارائه منابع : جراحی در جنگ
  گروه هدف :  کلیه پزشکان نظامی 
  نام درس / واحد :  
  نام استاد :  
  گروه آموزشی :  داخلی وجراحی 
  دانشکده :  پزشکی 
  مخاطبین :  کلیه پزشکان وپژوهشگران طب نظامی 
  زمان فعال سازی برنامه :  
  اهداف برنامه
  در پایان مطالعه برنامه فراگیر باید بتواند :
  1- 
 • منابع و جزوات آموزشی

  مطالبی را که  از جزوه هموویژلانس سازمان انتقال خون گرفته شده به عنوان  مطلب آموزشی جهت آزمون معرفی گردید .