طرح موضوعی

 • آموزش سامانه مجازی شهاب برای کاربران

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  کارگروه اجرایی دانشکده مجازی شهاب
  Logo
  عنوان برنامه :  آموزش سامانه مجازی شهاب برای دانشجو وکاربران 
  مشخصات برنامه
  نوع برنامه :  آموزشی
  گروه هدف :  کلیه دانشجویان واساتید 
  نام درس / واحد :  آموزش سامانه مجازی شهاب برای دانشجو
  نام استاد :  مهندس مهشید کوچکسرایی
  گروه آموزشی :  
  دانشکده :  
  مخاطبین :  کلیه دانشجویان 
  زمان فعال سازی برنامه :  دسترسی عمومی 
  اهداف برنامه
  در پایان مطالعه برنامه فراگیر باید بتواند :
  1- دانشجو بتواند کاربری سامانه را فرا گیرد .
  2-دانشجو بتواند از محتوای درس استاد استفاده نماید .
  3- دانشجو بتواند در آزمون ها شرکت کند .

  ...