طرح موضوعی

 • آموزش کاربری سامانه شهاب برای اساتید

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  کارگروه اجرایی دانشکده مجازی شهاب
  Logo
  عنوان برنامه :  آموزش کاربری سامانه شهاب برای اساتید 
  مشخصات برنامه
  نوع برنامه :  آموزشی
  گروه هدف :  کلیه اساتید 
  نام درس / واحد :  آموزش کاربری سامانه شهاب برای اساتید 
  نام استاد :  مهندس مهشید کوچکسرایی
  گروه آموزشی :  
  دانشکده :  
  مخاطبین :  همه اساتید 
  زمان فعال سازی برنامه : دسترسی عمومی 
  اهداف برنامه
  در پایان مطالعه برنامه فراگیر باید بتواند :

  1-  اساتید بتواند کاربری سامانه را فرا گیرد .

  2-اساتید بتواندفعالیت ونمرات  دانشجویان را مشاهده نمایند . 

  3- اساتید بتوانند ویرایش درس خود را انجام دهند   ...
 • آموزش کاربری سامانه شهاب برای ارائه دهندگان محتوا

 • اطلاعات تماس دوره

  نام مسئول برنامه :  مهندس مهشید کوچکسرایی
  شماره تماس مسئول برنامه :  43822362