طرح موضوعی

 • معرفی سواد رسانه

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  کارگروه اجرایی دانشکده مجازی شهاب
  Logo
  عنوان برنامه :  معرفی  "سواد رسانه" 
  مشخصات برنامه
  نوع برنامه :  آموزشی
  گروه هدف :  کلیه کاربران

  نام استاد :  مهندس مهشید کوچکسرایی


   
  مخاطبین :  کلیه کاربران 
  زمان فعال سازی برنامه :  دسترسی عمومی 
  اهداف برنامه
  در پایان مطالعه برنامه فراگیر باید بتواند :
  1- هوشمندانه و نقدانه نگریستن به رسانه را آموزش ببیند .
  2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات رسانه ای به منظور بررسی صحت اطلاعات .
  ...
 • معرفی "سواد رسانه "

 • اطلاعات تماس دوره

  نام مسئول برنامه :  مهندس مهشید کوچکسرایی
  شماره تماس مسئول برنامه : 43822362